Ted Kritikos

606 E 31st St
Kansas City, MO 64109

(785) 218-4017